Szkolenia z Mediacji Rzeszów | Regionalny Instytut Mediacji

Szkolenia

Szkolenia

Wybierz kategorię szkolenia:
Mediacje

Księgowość stopień I 
Księgowość małych i średnich Firm- 120 h.

Kurs Księgowość małych i średnich firm jest I stopniem do uzyskania kompleksowej wiedzy z zakresu księgowości. Przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w zawodzie księgowego lub rozpoczynających własną działalność gospodarczą, spełniających następujące wymagania:
· posiadających co najmniej wykształcenie średnie,
· prezentujących wysokie wartości etyczne,

Program kursu „Księgowość małych i średnich firm” – 120 h:

1. Formy prawne podmiotów gospodarczych
2. Rachunkowość – podstawowe pojęcia i zasady
3. Dokumentacja zdarzeń gospodarczych –charakterystyka, klasyfikacja dowodów księgowych, obieg dokumentów
4. Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych – konto księgowe – pojęcie i klasyfikacja oraz zasady podziału i łączenia kont, ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach bilansowych i wynikowych
5. Bilans – aktywa i pasywa – struktura i charakterystyka majątku i źródeł finansowania, aktywa trwałe i obrotowe, kapitały własne i obce, zasady sporządzania bilansu
6. Rachunek zysków i strat – pojęcie charakterystyka przychodów i kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego
7. Ewidencja rozrachunków z pracownikami – dokumentacja, kalkulowanie i ewidencjonowanie wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz pracowników, zasady ubezpieczeń społecznych, rozrachunki z Urzędem Skarbowym i ZUS, podstawowe zagadnienia z prawa pracy
8. Obsługa programów finansowo- księgowych – warsztaty komputerowe.

Osoby które złożą pozytywnie egzamin końcowy, otrzymają certyfikat potwierdzający kwalifikacje: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103).

Księgowość stopień II.
Specjalista ds. księgowości – 120 h.

Kurs Specjalista ds. księgowości. to drugi etap w kompleksowym kształceniu księgowych. Przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie, preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne. Prezentujących wysokie wartości etyczne oraz posiadających podstawową wiedzę z zakresu księgowości potwierdzoną:

Certyfikatem uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie pierwszego stopnia realizowane przez placówki oświatowe posiadające uprawnienia do nadania pierwszego stopnia lub tytułem technika rachunkowości lub inną formą uznaną przez organizatora kursu za równoważną (np.: tytuł licencjata na kierunku Finanse i Rachunkowość, magistra na kierunkach Ekonomia lub Zarządzanie).

W przypadku braku powyższych warunków- zaliczonym testem sprawdzającym podstawową wiedzę z zakresu księgowości.

Program kursu „Specjalista ds. księgowości”.

BLOK I. Rachunkowość finansowa
1. Wybrane zagadnienia z podatku od towarów i usług VAT.
2. Wybrane zagadnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Charakterystyka i ewidencja aktywów trwałych:

 • klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • metody amortyzacji
 • ewidencja zmian w środkach trwałych
 • środki trwałe w budowie
 • inwestycje długoterminowe

4. Ewidencja środków pieniężnych, papierów wartościowych, kredytów:

 • ewidencja i wycena środków pieniężnych w kasie
 • ewidencja i wycena środków pieniężnych na rachunkach bankowych
 • ewidencja i wycena innych środków pieniężnych i aktywów pieniężnych
 • ewidencja i rozliczanie kredytów i pożyczek

5. Ewidencja i charakterystyka rozrachunków z kontrahentami:

 • należności i zobowiązania z tytułu dostaw
 • rozrachunki w walutach obcych – różnice kursowe
 • rozrachunki sporne

6. Ewidencja rozrachunków z pracownikami:

 • charakterystyka rozrachunków z pracownikami
 • ewidencja i dokumentacja rozrachunków z pracownikami
 • pozostałe rozrachunki z pracownikami – delegacje, ryczałty

7. Ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych (podatki, ZUS)

8. Ewidencja obrotu materiałowego, towarowego i wyrobami gotowymi:

 • charakterystyka i klasyfikacja materiałów, towarów oraz wyrobów gotowych
 • ewidencja zakupu materiałów i towarów (ceny rzeczywiste, stałe ceny ewidencyjne)
 • ewidencja przyjęcia wyrobów gotowych do magazynu (koszt rzeczywisty, koszt planowany)
 • metody wyceny rozchodu i zapasu materiałów, towarów oraz wyrobów gotowych (FIFO, LIFO, -metoda ceny przeciętnej (kosztu przeciętnego), metoda szczegółowej identyfikacji),
 • ustalanie i rozliczanie odchyleń od stałych cen ewidencyjnych (metoda narzutu przeciętnego)
 • ewidencja rozchodu materiałów, towarów i wyrobów gotowych
 • ewidencja i dokumentacja usług

9. Ewidencyjne grupowanie i rozliczanie kosztów operacyjnych:

 • układ rodzajowy kosztów
 • układ kalkulacyjny kosztów
 • rozliczenia międzyokresowe kosztów

10. Ewidencyjne ujmowanie pozostałych kosztów operacyjnych
11. Ewidencyjne ujmowanie kosztów finansowych
12. Ewidencyjne ujmowanie przychodów z działalności podstawowej (operacyjnej)
13. Ewidencyjne ujmowanie przychodów z pozostałej działalności operacyjnej
14. Ewidencyjne ujmowanie przychodów finansowych
15. Ewidencyjne ujmowanie zysków i strat nadzwyczajnyc
16. Ustalanie wyniku finansowego
17. Charakterystyka kapitału własnego. Ewidencja związana z kapitałami

Blok II. Warsztaty komputerowe

Praktyczne zajęcia całościowo obejmujące ewidencję najczęściej występujących w praktyce zdarzeń gospodarczych, sporządzanie zestawień, deklaracji, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Wszystkie działania będą przeprowadzona na oryginalnej dokumentacji księgowej klientów Optimum Tax.

Osoby które zdadzą egzamin końcowy z pozytywnym wynikiem otrzymają certyfikat potwierdzający kwalifikacje: Księgowy. (kod zawodu: 331301).

Szkolenie bazowe z mediacji

Cel: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Kwalifikacje mediatora uzyskuje się w wyniku odbycia szkolenia o charakterze teoretycznym i praktycznym, w wymiarze 40 godzin, potwierdzonego zaświadczeniem ukończenia kursu.
Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007r.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne postępowania mediacyjnego w Polsce;
 2. Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego;
 3. Podstawowe formy ADR;
 4.  Zasady postępowania mediacyjnego;
 5. Psychologia konfliktu. Procedury rozwiązywania konfliktów –  istota konfliktu, rodzaje konfliktu, etapy rozwiązywania konfliktów, interwencja w konflikt –  metody rozwiązywania sporów przez osoby neutralne;
 6. Proces mediacji, jego przebieg oraz rola i zadania mediatora;
 7. Narzędzia, techniki i strategie mediacyjne; prawa i obowiązki mediatora;
 8. Symulacje mediacji– trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji;
 9. Kontekst prawny i organizacyjny prowadzenia mediacji. Pisma w procesie mediacyjnym, ugody – zasady ich konstruowania. Koszty postępowania mediacyjnego.

Poprzez zajęcia w formie warsztatów słuchacze zdobędą umiejętności: przeprowadzania procesu mediacyjnego, wykorzystywania odpowiednich metod komunikacji interpersonalnej w mediacji, konstruowania pisemnej ugody oraz pism właściwych dla procesu mediacyjnego.
Zakres godzinowy oraz tematyczny szkolenia daje podstawę do wpisu na listę mediatorów oraz listę stałych mediatorów przy wybranym przez Państwo Sądzie Okręgowym.

Program: 
– Mediacja w biznesie
– Kiedy przedsiębiorcy powinni skorzystać z mediacji – wskazania do mediacji,
– Zachowania stron w konflikcie i sposoby ich rozwiązywania – ważność celu i relacji
– Negocjacje w mediacji
– Radzenie sobie z impasem w mediacji
– Pełnomocnicy w mediacji i eksperci zewnętrzni.
– Udział i rola pełnomocników – procesowych i prawników wewnętrznych firmy w mediacji
– Mediacja on-line w mediacji gospodarczej
– Klauzule mediacyjne w kontraktach
– Mediacje umowne, ugody w mediacji umownej i ich zatwierdzanie przez sądy
– Wiedza prawnicza i doświadczenie mediatora w sprawach gospodarczych

Program: 
– Procedury i przebieg mediacji cywilnych
– Udział i rola pełnomocników – procesowych i prawników wewnętrznych firmy w mediacji
– Uregulowania prawne dotyczące mediacji cywilnych – dział spadku, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego małżonków, rozliczenie konkubinatu
– Praktyczne zagadnienia

Program: 

 1. Akty prawne postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych
 2. Standardy postępowania mediacyjnego
 3. Zasady postępowania w mediacjach rodzinnych
 4. Wymogi mediatorów rodzinnych
 5. Rodzaj spraw podlegających mediacji rodzinnej
 6. Przeciwwskazania do mediacji rodzinnej
 7. Dokumenty w postępowaniu mediacyjnym
 8. Mediacje dwu-narodowościowe.

Program:
– Procedury i przebieg mediacji karnych.
– Techniki mediacyjne charakterystyczne dla mediacji karnych.
– Umiejętność pracy ze stronami w mediacji związanej z przemocą.
– Uregulowania prawne dotyczące mediacji karnych.

Program:
– mediacje w sprawach administracyjnych
– mediacje szkolne
– konstruowanie ugód
– koszty mediacji / rozliczanie mediacji
– nowelizacje w przepisach dotyczących mediacji
– szkolenie dla nauczycieli / mediacja w szkole

Cel: SZKOLENIE – NOWELIZACJA, REFORMA KPC 2019 z perspektywy pełnomocnika

Program szkolenia (zarys poruszanych na szkoleniu zagadnień):
– Omówienie nowych instytucji prawnych w postępowaniu gospodarczym
– Rozpoznawanie spraw w procesie, norma kolizyjna rozstrzygająca konflikty występujące na styku postępowania gospodarczego z innymi postępowaniami odrębnymi
– Dodatkowe wymogi pozwu i pisma procesowego pozwanego
– Pojęcie sprawy gospodarczej
– Wyeliminowanie postępowania gospodarczego na wniosek strony
– Terminy w postępowaniu gospodarczym
– Postępowanie dowodowe (umowa dowodowa, prymat dowodu z dokumentów, subsydiarny charakter dowodu z zeznań świadków)

prowadzący: dr n. pr. Aneta Małgorzata Arkuszewska

,,Koszty w postępowaniu mediacyjnym i ich rozliczanie”

 1. Rozliczanie i ustalanie kosztów mediacji po nowelizacji KPC ustawą z dnia 4.7.2019r.
 2. Wysokość wynagrodzenia i zwrot wydatków mediatora – mediacje sądowe i pozasądowe
 3. Koszty mediacji jako niezbędne koszty procesu
 4. Koszty ustalane i przyznawane przez sąd
 5. Wzajemne zniesienie kosztów mediacji
 6. Sankcje finansowe dla stron za nieprzystąpienie do mediacji
 7. Zachęty finansowe dla stron za udział w mediacji
 8. Koszty w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych

Prowadzący: dr n. pr. Aneta Arkuszewska

Celem szkolenia jest znalezienie wsparcia dla pracy socjalnej z rodzinami w konflikcie poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje mediacja.

Szkolenie umożliwi uczestnikom:
– zrozumienie sytuacji konfliktowej,
– zobaczenie co zależy, a co nie, od pracownika OPS w konflikcie rodzin zwracających się do OPS,
– określenie własnej roli wobec konfliktów rodzinnych klientów OPS,
– zapoznanie się z mediacją rodzinną i możliwościami jej zastosowania,
– wypracowanie sposobu korzystania z pomocy mediacji i mediatorów w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.

Szkolenie „Terapia rodzin – podejście systemowe” przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, lekarzy i innych osób zainteresowanych pracą z rodziną lub już wykonujących pracę terapeutyczną i pomocową dla rodzin. Prowadzone jest w ramach statutowej działalności Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Jest szkoleniem specjalistycznym, doskonalącym zawodowo.

Uczestnicy szkolenia mogą zyskać i rozwinąć następujące umiejętności:
– umiejętność diagnozy relacji rodzinnych
– umiejętność rozumienia psychopatologii w kategoriach relacji rodzinnych;
– umiejętność prowadzenia konsultacji rodzinnej ze sprecyzowaniem celu terapii;
– umiejętność prowadzenia terapii pod superwizją;
– znajomość technik terapeutycznych i umiejętność adekwatnego ich zastosowania;
– znajomość zagadnień teoretycznych w zakresie systemowego rozumienia rodziny i terapii rodzin.

Szkolenie jest prowadzone przez osoby posiadające certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Cztery osoby z zespołu szkolącego posiadają również certyfikat superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz specjalizację z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o jego odbyciu z wypisanymi godzinami wykładów i ćwiczeń umiejętności terapeutycznych.
W sumie planowane jest przeprowadzenie 180 godzin dydaktycznych szkolenia (10 x 18 godzin). W trakcie szkolenia dopuszczalna jest jedna nieobecność. Jeśli ktoś będzie nieobecny więcej razy, zmniejszy to ilość godzin na zaświadczeniu końcowym.

PROGRAM

Warsztat I – 21-22 marca 2020
mgr Ryszard Izdebski

Integracja grupy szkoleniowej.
Rozwój terapii rodzin – rys historyczny, przedstawiciele, podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia terapii. Ogólna teoria systemów.
Relacja terapeutyczna w pracy z rodziną.
Fazy rozwoju relacji terapeutycznej, zjawisko oporu i przeniesienia.

Warsztat II – 25-26 kwietnia 2020
mgr Małgorzata Wolska

Podejście transgeneracyjne w terapii rodzin
Koncepcja Murraya Bowena.
Konstrukcja i interpretacja genogramu.
Cykl życia rodzinnego.
Koncepcja ukrytych lojalności Ivana Boszormenyi-Nagy’ego.
Koncepcja nieukończonej żałoby Normana Paula.

Warsztat III – 9-10 maja 2020
mgr Roma Ulasińska

Podejście strukturalne – przedstawiciele, podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia terapii.
Pierwsza konsultacja. Diagnoza systemu rodzinnego.

Warsztat IV – 20-21 czerwca 2020

mgr Ryszard Izdebski

Komunikacja w rodzinie – przedstawiciele podejścia komunikacyjnego, podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia terapii.
Podejście strategiczne – przedstawiciele, podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia terapii. Szkoła mediolańska – przedstawiciele, rozwój podejścia.

Warsztat V – 19-20 września 2020
mgr Katarzyna Ślęzak

Przymierze terapeutyczne z dzieckiem, nastolatkiem i rodziną.
Teoria przywiązania w praktyce psychoterapeutycznej.
Terapia dziecka i rodziny po traumie.

Warsztat VI – 24-25 października 2020
mgr Wanda Szaszkiewicz

Kryzys adolescencji.
Koncepcja delegowania i wiązania Helma Stierlina.
Specyfika pracy z rodziną z nastolatkiem.
Terapia rodzinna w sytuacji zaburzeń zachowania.

Warsztat VII – 21-22 listopada 2020
mgr Konrad Markiewicz

Konstrukcjonizm a terapia rodzin.
Praca z rodziną z wykorzystaniem teamu reflektującego.
Zastosowanie mentalizacji w pracy z rodziną.

Warsztat VIII – 12-13 grudnia 2020
mgr Małgorzata Wolska

Terapia rodzinna w sytuacji zaburzeń odżywiania u dziecka.
Terapia rodzinna w sytuacji zaburzeń lękowych i depresyjnych. 

Warsztat IX – 16-17 stycznia 2021
mgr Roma Ulasińska

Terapia rodzinna w sytuacji adopcji dziecka.
Technika pytań cyrkularnych.

Warsztat X – 20-21 lutego 2021
mgr Ryszard Izdebski

Terapia rodzinna w sytuacji przemocy.
Terapia rodzin w sytuacji nadużycia seksualnego.
Specyfika terapii rodzin w domu pacjenta. Rodziny wieloproblemowe.
Problemy etyczne w terapii rodzin.
Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Szybki kontakt

Jeśli masz pytania lub chcesz zapisać się na szkolenie użyj poniższego formularza.