Szkolenie bazowe z mediacji | Regionalny Instytut Mediacji

Szkolenie bazowe z mediacji

Szkolenie bazowe z mediacji

Cel: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Kwalifikacje mediatora uzyskuje się w wyniku odbycia szkolenia o charakterze teoretycznym i praktycznym, w wymiarze 40 godzin szkoleniowych, potwierdzonego zaświadczeniem ukończenia kursu.
Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007r.

Program szkolenia:

  1. Podstawy prawne postępowania mediacyjnego w Polsce;
  2. Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego;
  3. Podstawowe formy ADR;
  4.  Zasady postępowania mediacyjnego;
  5. Psychologia konfliktu. Procedury rozwiązywania konfliktów –  istota konfliktu, rodzaje konfliktu, etapy rozwiązywania konfliktów, interwencja w konflikt –  metody rozwiązywania sporów przez osoby neutralne;
  6. Proces mediacji, jego przebieg oraz rola i zadania mediatora;
  7. Narzędzia, techniki i strategie mediacyjne; prawa i obowiązki mediatora;
  8. Symulacje mediacji– trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji;
  9. Kontekst prawny i organizacyjny prowadzenia mediacji. Pisma w procesie mediacyjnym, ugody – zasady ich konstruowania. Koszty postępowania mediacyjnego.

Terminy:
7-8.12.2019r
11.01.2020r
25-26.01.2020r

Cena: 960 zł

Poprzez zajęcia w formie warsztatów słuchacze zdobędą umiejętności: przeprowadzania procesu mediacyjnego, wykorzystywania odpowiednich metod komunikacji interpersonalnej w mediacji, konstruowania pisemnej ugody oraz pism właściwych dla procesu mediacyjnego.

Zakres godzinowy oraz tematyczny szkolenia daje podstawę do wpisu na listę mediatorów oraz listę stałych mediatorów przy wybranym przez Państwo Sądzie Okręgowym.

Trener: 

Dr n. pr. Aneta Małgorzata Arkuszewska

Adiunkt i wykładowca w Zakładzie Postępowania Cywilnego w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, radca prawny w OIRP w Rzeszowie, Kierownik Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Współpracuje ze Szkołą Prawa Procesowego Ad Exemplum Mec. Agaty Rewerskiej w Warszawie. Stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, mediator w: Ośrodku Mediacyjnym przy Wyższej Szkole Inżynieryjno – Ekonomicznej w Rzeszowie, Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, Zachodniopomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Szczecinie. Członek Kolegium Doradczego Redakcji Kwartalnika „Probacja”.

Autorka ponad 70 publikacji poświęconych problematyce prawa procesowego cywilnego, alternatywnym sposobom rozwiązywania sporów – głównie mediacji – oraz instrumentom elektronicznym wykorzystywanym w sądownictwie powszechnym i arbitrażowym.

Prowadzi liczne szkolenia bazowe dla przyszłych mediatorów oraz szkolenia branżowe dla już działających mediatorów. Ekspert i specjalista w prowadzeniu mediacji z zakresu prawa cywilnego w tym w sprawach małżeńskich, rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych, z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz w sporach sąsiedzkich. Specjalizuje się również w mediacjach w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym.