Szkolenie specjalistyczne – Mediacje w sprawach pracowniczych i gospodarczych | Regionalny Instytut Mediacji

Szkolenie specjalistyczne – Mediacje w sprawach pracowniczych i gospodarczych

Zapraszamy na szkolenie specjalistyczne dla mediatorów w zakresie mediacji w sprawach pracowniczych i gospodarczych. Szkolenie ma charakter teoretyczny i praktyczny, w wymiarze 12 godzin dydaktycznych.

 

 

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawy prawne mediacji w sprawach pracowniczych oraz gospodarczych
2. Pojęcie konfliktu pracowniczego
3. Sprawy mające zdatność ugodową w sprawach pracowniczych – pojęcie sprawy pracowniczej
4. Role i zadania mediatora
5. Przebieg mediacji pracowniczej
6. Udział i rola pełnomocników w mediacji
7. Rozwiązywanie sporów zbiorowych
8. Wzory dokumentów w mediacji pracowniczej
9. Mediacja w regulaminie pracy
10. Pojęcie sprawy gospodarczej
11. Zdatność ugodowa w sporach gospodarczych
12. Rola prawników w mediacji gospodarczej
13. Zasady rozliczania kosztów mediacyjnych
14. Wynagrodzenie mediatora
15. Procedury dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie prowadzenia mediacji

 

Organizator szkolenia –  Regionalny Instytut Mediacji w Rzeszowie prowadzony przez Fundację IUSTUS.

Termin szkolenia:

I termin 16 marca 2024 r. w godzinach 09:00 – 18.00

II termin 6 kwietnia 2024 r. w godzinach 09:00 – 18.00

 

Termin szkolenia jest uzależniony od zebrania się grupy. Fundacja Iustus zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkolenia.

Miejsce szkolenia:  Regionalny Instytut Mediacji, Jana III Sobieskiego 17, Rzeszów

Koszt całkowity szkolenia: 419 brutto/osoba 
Osoby kierowane na szkolenia z instytucji, które są zwolnione z podatku VAT, proszone są o podawanie takiej informacji w formularzu zgłoszeniowym i przesłanie oryginału Oświadczenia o zwolnieniu VAT.

 

 

Prof. UR dr hab. Aneta Małgorzata Arkuszewska

Radca prawny przy OIRP w Rzeszowie. Profesor i wykładowca w Zakładzie postępowania Cywilnego w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kierownik Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Radca prawny, stały mediator Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP, mediator akademicki, stały mediator wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa SO w Rzeszowie, mediator z ponad 15 letnim doświadczeniem w prowadzeniu mediacji cywilnych w tym rodzinnych i małżeńskich, pracowniczych, gospodarczych, mediacji administracyjnych oraz mediacji karnych.

 

jkll

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych

– telefonicznie ☎️+ 48 570 987 014

– mailowo ?szkolenia@rim.iustus.org.pl