Windykacja należności w praktyce | Regionalny Instytut Mediacji

Windykacja należności w praktyce

Dwudniowe profesjonalne szkolenie – windykacja należności w praktyce

Szkolenie dedykowane jest właścicielom firm, które borykają się z problemem skutecznego odzyskiwania należności , pracownikom działu windykacji , księgowości, działów handlowych, osób odpowiedzialnych za monitorowanie płatności klientów a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką windykacji.

Zapewniamy:

  •  fachową  i praktyczną wiedzę w zakresie windykacji
  •  profesjonalną kadrę szkoleniową – prawnicy  i doświadczeni praktycy  działań windykacyjnych
  • warsztatowy charakter szkolenia
  • Certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika
  • materiały dydaktyczne i możliwość konsultacji
  • przerwy kawowe oraz ciepły posiłek

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

Windykacja w strukturach organizacyjnych firmy

Moduł pierwszy to przekazanie wiedzy w zakresie organizacji procesu windykacji. Umiejscowienie komórki windykacji w firmie. Ustalenie schematu działań i opracowanie dokumentów, które będą stopniowały kolejne sankcje. W kolejnym etapie poznacie Państwo metody pozyskiwania informacji o klientach i ich wykorzystania przy podejmowaniu decyzji o poziomie kredytu kupieckiego, zasadach jego regulowania
i wykrywania potencjalnych nieuczciwych klientów. Poruszone zostaną także aspekty prawne związane
z zagadnieniami windykacyjnymi i sposobem reprezentacji  w poszczególnych podmiotach gospodarczych.

I. Organizacja procesu windykacji

1. Znaczenie windykacji dla kondycji firmy

a) Przeterminowanie i jego konsekwencje dla wierzyciela

b) Przedawnienie, jego terminy i konsekwencje
c) Należność główna a świadczenie dodatkowe – kolejność księgowań i spełnienie świadczenia
2. Organizacja działań windykacyjnych
a) Miejsce windykacji w strukturze organizacyjnej firmy
b) Schemat działań windykacyjnych i jego znaczenie
3. Dokumenty i ich znaczenie w procesie windykacji
a) Faktury
b) Wezwania do zapłaty stopniowanie w treści
c) Zasady dostarczania dokumentów

4. Profilaktyka działań windykacyjnych – prewindykacja
a) Weryfikacja klientów, przyznawanie limitu kupieckiego
b) Zasady udzielania i rodzaje kredytu kupieckiego
c) Ograniczenie, wstrzymanie lub cofnięcie kredytu kupieckiego
d) Postanowienia windykacyjne w umowach z klientami
e) Osoby właściwe do zawierania umów w poszczególnych formach działalności
f) Zaangażowanie innych działów w ściągalność należności
g) Rola narzędzi informatycznych
II. Windykacja telefoniczna
1. Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych z klientami
a) Rozmowa telefoniczna w działaniach windykacyjnych.
b) Struktura rozmów telefonicznych z dłużnikami.
c) Definiowanie osoby decyzyjnej
d) Archiwizacja rozmów, przyjętych ustaleń
e) Dokumenty ponaglające jako skutek prowadzonych rozmów

2. Przygotowanie i analiza rozmowy telefonicznej.
a) Gromadzenie informacji
b) Ustalenie celów
c) Analiza odbytej rozmowy

3. Rodzaje rozmów windykacyjnych.
a) Pierwszy kontakt z dłużnikiem
b) Drugi kontakt – negocjacje
c) Zapowiedź sankcji

4. Pułapki psychologiczne w prowadzonych rozmowach
a) Uległość i jej konsekwencje
b) Złość i jej konsekwencje

5. Asertywna windykacja
a) Kontrola emocji swoich i rozmówcy;
b) Opanowanie sytuacji stresowej
c) Reagowanie na wymówki dłużnika

Prowadzący:

Mariusz Tywoniuk

Mariusz Tywoniuk

Prezes Zarządu Fundacji IUSTUS, Wspólnik Kancelarii Prawnej TYWONIUK & LEWANDOWSKI – prawnik, specjalista z zakresu prawa obrotu gospodarczego, w szczególności przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych a także windykacji należności. W 2015 roku wyróżniony przez Bank Światowy dyplomem uznania od za wkład w rozwój przedsiębiorczości, a w roku 2018 Polsko Ukraińską Buławą Gospodarczą  za szczególny wkład w rozwój polsko – ukraińskiej współpracy gospodarczej . Realizował projekty  wdrożeniowe w zakresie budowania i reorganizacji działów windykacji dużych spółek kapitałowych, audytów związanych z: bezpieczeństwem należności, proceduralizacją działań windykacyjnych, realizacją procesów naprawczych, przekształceniowych  i restrukturyzacyjnych, oraz szeroko pojętego doradztwa prawno-ekonomicznego. Jako doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS prowadzi badania naukowe nad zagadnieniami prawa obrotu gospodarczego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie gdzie ukończył studia jednolite, kierunek – Prawo. Ukończył studia podyplomowe – Prawo gospodarczena Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzyskał tytuł magistra zarządzania realizując specjalność Rachunkowośćw Zarządzaniu finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, oraz tytuł licencjata Europeistyki na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończył studia pierwszego stopnia Współczesne Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Od 1998 roku zajmuje się doradztwem w obszarze prawa obrotu gospodarczego, realizując przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych. Wykładowca przedmiotów z zakresu prawa gospodarczego. Prokurent grupy kapitałowej Optimum Consulting Group Sp. z o.o. Dodatkowo od 2012 zajmuje się problematyką prawną szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Pełni funkcje doradcze na rzecz podmiotów ekonomii społecznej jest doradcą OWES i Lustratorem spółdzielni. Od 2014 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Warszawie. Autor szeregu prawniczych publikacji w obszarze prawa obrotu gospodarczego, spółek kapitałowych oraz spółdzielni socjalnych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.

Dzień drugi

Postępowanie sądowe i egzekucyjne w świetle aktualnych przepisów

Szkolenie  prowadzone przez naszych ekspertów – prawników i praktyków działań windykacyjnych. Ten moduł ma na celu wskazanie prawidłowej wykładni oraz stosowania przepisów obowiązującego prawa, w odniesieniu do problematyki windykacji należności w obrocie gospodarczym. Każdy z punktów szkolenia rozpoczyna się wykładem, w którym prezentowana jest artykulacja prawna i orzecznictwo w zakresie danej problematyki poparte przykładami z naszej praktyki.

I. Prawne aspekty działań windykacyjnych
1. Działania przedsądowe
a) Uznanie długu i jego znaczenie, także w kontekście roszczeń już przedawnionych- uznanie właściwe i niewłaściwe
b) Notarialny tytuł egzekucyjny- art. 777 k.p.c.
c) Dochodzenie wierzytelności z weksla
d) Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
e) Ocena możliwości sądowego dochodzenia wierzytelności
f) Wezwanie do zapłaty i jego znaczenie w postępowaniu sądowym
2. Mediacja jako alternatywa dla postępowania sądowego
3. Postępowanie sądowe i jego rodzaje
a) Postępowanie zwykłe a uproszczone- różnice
b) Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym
c) Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
d) Nakaz zapłaty w postępowaniu elektronicznym
e) Doręczenie nakazu zapłaty po nowelizacji przepisów k.p.c.
f) Uzyskanie nakazu zapłaty, a faktyczne odzyskanie należności
g) Dochodzenie roszczeń od członków zarządu sp. z o.o. – art. 299 k.s.h.
4. Postępowanie egzekucyjne
a) Uzyskanie orzeczenia w sprawie a właściwe wszczęcie egzekucji- przesłanki tj. prawomocność orzeczenia/rygor natychmiastowej wykonalności
b) Postępowanie zabezpieczające w egzekucji
c) Właściwość komornicza
d) Współpraca wierzyciela z komornikiem przy czynnościach egzekucyjnych
e) Egzekucja z ruchomości
f) Egzekucja z nieruchomości
g) Powództwo przeciw egzekucyjne
h) Skarga na czynności komornika

5. Przelew wierzytelności
a) Charakter prawny – ograniczenia ustawowe i umowne
b) Umowa faktoringu – pozycja faktora
6. Sytuacja prawna stron w działaniach windykacyjnych
a) wierzyciel- cesja wierzytelności
b) dłużnik główny
c) poręczyciel
d) małżonek dłużnika głównego
7. Przedawnienie roszczeń majątkowych w obrocie gospodarczym
a) Wpływ przedawnienia na ściągalność należności
b) Terminy przedawnienia i jego konsekwencje
8. Charakter prawny skargi paulińskiej, jej ocena z punktu widzenia interesów wierzyciela
II. Niewypłacalność dłużnika – upadłość konsumencka
III. Problematyka prawna stalkingu ( uporczywe nękanie) w odniesieniu do działań windykacyjnych

Prowadzący:

Bartłomiej Rychter

Bartłomiej Rychter

Radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz wdrożeniach procedur Compliance / RODO.  Absolwent studiów podyplomowych Controlling i finanse przedsiębiorstw oraz Zarządzanie projektami finansowanymi przez UE.Organizator szkolenia –  Regionalny Instytut Mediacji w Rzeszowie prowadzony przez Fundację IUSTUS.

Termin szkolenia22 i 23 stycznia 2022, w godzinach 9.00 – 15.00

 

Termin szkolenia jest uzależniony od zebrania się grupy. Fundacja Iustus zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkolenia.

 

Miejsce szkolenia:  Regionalny Instytut Mediacji, ul. Sobieskiego 17, 35-002 Rzeszów

 

Koszt całkowity szkolenia: 890 zł (w tym obiad)

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych

– telefonicznie ☎️ + 48 570 987 029

– mailowo ? szkolenia@rim.iustus.org.pl