Szkolenie bazowe dla osób chcących uzyskać uprawnienia Mediatora | Regionalny Instytut Mediacji

Szkolenie bazowe dla osób chcących uzyskać uprawnienia Mediatora

mediacja szkolenie dla mediatoów

Szkolenie bazowe dla osób chcących uzyskać uprawnienia Mediatora - Rzeszów

Szkolenie bazowe dla osób chcących uzyskać uprawnienia Mediatora, organizowane przez Regionalny Instytut Mediacji w Rzeszowie prowadzony przez Fundację IUSTUS.

Kwalifikacje mediatora uzyskuje się w wyniku odbycia szkolenia o charakterze teoretycznym i praktycznym, w wymiarze 40 godzin, potwierdzonego zaświadczeniem ukończenia kursu.

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone zostały przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości dn. 26 czerwca 2006 r.

Zgodnie z niniejszymi standardami szkolenie mediacyjne obejmuje następujące tematy:

  1. Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego
  2. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
  3. Trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji
  4. Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych

Poprzez udział w zajęciach słuchacze zdobędą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności do przeprowadzania procesu mediacyjnego, wykorzystywania odpowiednich metod komunikacji interpersonalnej w mediacji, konstruowania pisemnej ugody oraz pism właściwych dla procesu mediacyjnego.

Zakres godzinowy oraz tematyczny szkolenia daje podstawę do wpisu na listę mediatorów oraz listę stałych mediatorów przy wybranym przez Państwo Sądzie Okręgowym.

Proponowane terminy zajęć – Czerwiec 2021, w godzinach 9.00 – 15.00

12.06.2021
13.06.2021
19.06.2021
20.06.2021
27.06.2021

Termin rozpoczęcia szkolenia jest uzależniony od zebrania się grupy. Fundacja Iustus zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkolenia.

Koszt całkowity szkolenia: 1190 zł brutto. 
Osoby kierowane na szkolenia z instytucji, które są zwolnione z podatku VAT, proszone są o podawanie takiej informacji w formularzu zgłoszeniowym i przesłanie oryginału Oświadczenia o zwolnieniu VAT.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Agnieszka Szarek-Betleja
Dyrektor Regionalnego Instytutu Mediacji